Responsive image

เกี่ยวกับเรา

Ziidev เน้นไปที่การเข้าใจในตัวลูกค้าและธุรกิจของลูกค้ามากที่สุด เราจึงเข้าใจและให้ความสำคัญ ต่อการออกแบบแอพพลิเคชั่นให้สอดคล้องและง่ายต่อการใช้งานมากที่สุดเช่นกัน

Teamwork

ร่วมทำงานเป็นทีม โดยเป้าหมายเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า

Professional

สร้างจิตสำนึกทำงานแบบมืออาชีพ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานและบริการที่ดีที่สุด

Responsive image

แนวคิดของเรา

วิสัยทัศน์ พันธกิจและค่านิยมองค์กรของบริษัทซีเดฟ จำกัด

วิสัยทัศน์

ทีมงานมืออาชีพที่มีความสามารถและเป็นหนึ่งเดียวพร้อมมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานบริการชั้นเลิศ

พันธกิจ

มุ่งสู่การเป็นบริษัทพัฒนาแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ด้วยการเติบโตที่ยั่งยืน รับผิดชอบต่อสังคมและสนองต่อความต้องการของลูกค้า

ค่านิยมองค์กร

ให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นอันดับแรกเข้าใจในความคาดหวังและความต้องการของลูกค้า พร้อมมอบทางเลือกที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า